தொழில்நுட்ப இன்டர்ன்ஷிப் விசாவிலிருந்து துணை விசாவிற்கு மாற்றுவது குறித்து (தொழில்நுட்ப பயிற்சியாளருக்கான திருமணம்)

நீங்கள் ஜப்பானில் வசிக்கும் வெளிநாட்டவரை திருமணம் செய்யும் தொழில்நுட்ப இன்டர்ன்ஷிப் மாணவராக இருந்தால், உங்கள் விசா நிலையை தொழில்நுட்ப வேலைவாய்ப்பு விசாவிலிருந்து துணை விசாவாக மாற்ற வேண்டும். எனது சொந்த நாட்டுக்குத் திரும்பாமல் ஜப்பானில் தங்க முடியுமா?

அடிப்படையில், நீங்கள் இதை செய்ய முடியாது.

ஏனென்றால் இது தொழில்நுட்ப வேலைவாய்ப்பு முறைக்கு எதிரானது.
இந்த முறையின் நோக்கம், பயிற்சியாளர்கள் ஜப்பானில் திறன்களைப் பெற அனுமதிப்பதும், பின்னர் அந்தத் திறன்களைப் பயன்படுத்தி தங்கள் சொந்த நாட்டிற்குத் திரும்பியதும் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிப்பதாகும்.

எனவே, தொழில்நுட்ப வேலைவாய்ப்பு விசா காலாவதியானதும், நீங்கள் உங்கள் சொந்த நாட்டுக்குத் திரும்ப வேண்டும். சிறப்பு சூழ்நிலைகள் இல்லாவிட்டால், நீங்கள் ஜப்பானில் தங்கியிருக்கும் போது மற்றொரு விசாவிற்கு மாற்றுவது கடினம்.

கூடுதலாக, தொழில்நுட்ப பயிற்சி பயிற்சியாளர்கள் வணிக கூட்டுறவு போன்றவற்றின் மூலம் பயிற்சிக்காக ஜப்பானுக்கு வருகிறார்கள், மேலும் இந்த கூட்டுறவு நிறுவனங்களுடனான ஒப்பந்தத்தில் ஒரு விதி உள்ளது, இது பயிற்சி காலத்தில் திருமணத்தை தடை செய்கிறது.

உங்கள் தொழிற்சங்கத்திலிருந்து திருமணம் செய்ய உங்களுக்கு அனுமதி இருக்கும்போது அல்லது உங்கள் மனைவி கர்ப்பமாக இருக்கும்போது இதற்கு ஒரே விதிவிலக்கு. நீங்கள் ஒரு தொழில்நுட்ப பயிற்சியாளரை மணந்து, வாழ்க்கைத் துணை விசா வைத்திருந்தால், வாழ்க்கைத் துணை விசாவிற்கான மாற்றம் அங்கீகரிக்கப்படலாம்.

நீங்கள் விதிவிலக்கான சூழ்நிலைகளில் இல்லாவிட்டால் என்ன செய்வது?

இந்த விஷயத்தில், தொழில்நுட்ப வேலைவாய்ப்பு விசாவிலிருந்து வாழ்க்கைத் துணை விசாவிற்கு மாறுவதற்குப் பதிலாக, நீங்கள் ஒரு முறை உங்கள் சொந்த நாட்டிற்குத் திரும்ப வேண்டும். அதன்பிறகு திருமணம் அல்லது மனைவியின் விசாவிற்கு விண்ணப்பிப்பது எளிதானது, இது குடிவரவு பணியகத்திற்கு உங்கள் விண்ணப்பத்தை ஆராய்வதை எளிதாக்குகிறது.

contactus

-->