วิธีการขอวีซ่ากับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

ขั้นตอนจากการร้องขอไปยังผลที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

1 กรุณานัดหมายเพื่อสัมภาษณ์โดยใช้แบบฟอร์มสำรองการสัมภาษณ์ 【ลูกค้า】

2 ในการสัมภาษณ์เราจะพูดถึงนโยบายและขั้นตอนในอนาคตตามสถานการณ์ปัจจุบันเอกสารที่จำเป็น ฯลฯ
【ลูกค้าและสำนักงานของเรา】

3 หากไม่มีปัญหากรุณาโอนค่าใช้จ่ายหรือชำระด้วยบัตรเครดิต 【ลูกค้า】

4 เราจะเริ่มเตรียมเอกสารการสมัครทันทีที่ได้รับข้อมูลที่จำเป็น นอกจากนี้เราจะดำเนินการรวบรวมเอกสารที่จำเป็น (หากมีการร้องขอ) ควบคู่กันไป【สำนักงานของเรา】

5 กรุณาลงนามและประทับตราในเอกสารการสมัครที่สร้างโดยสำนักงานของเรา 【ลูกค้า】

6 เราจะทำการยืนยันขั้นสุดท้ายเมื่อรวบรวมเอกสารทั้งหมดและหากไม่มีปัญหาใด ๆ เราจะนำไปใช้
【ออฟฟิศของเรา】

7 การตรวจที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สำนักงานบังคับคดีกรณีแปลงสัญชาติ)

8 สิทธิ์

contactus

-->